Xiwei Li
Xiwei Li
Grad Research Associate
SSEBE CBBG
Xiaoyan Zhou
Xiaoyan Zhou
Graduate Research Assistant
Biodesign BB
Xu Zhou
Xu Zhou
Alumni
Arizona State University
Recent Graduate
Arizona State University
OPT Student
Arizona State University
BDI Affiliated Post Doctorate
Biodesign MDB
Xinyu Zhou
Xinyu Zhou
Graduate Research Assistant
Biodesign BB
Xuan FU
Xuan FU
Assistant Research Scientist
Biodesign BE
Xiangxing Long
Xiangxing Long
Grad Research Associate
Sch Sustain Engr & Built Envrn