Xiaoguang Bai
Xiaoguang Bai
External Collaborator
BioEnergetics
Xin Guan
Xin Guan
Graduate Research Assistant
Personalized Diagnostics
Xun Ji
Xun Ji
Postdoctoral Research Associate
BioEnergetics
Xiangxing Kong
Xiangxing Kong
Associate Research Scientist
Personalized Diagnostics
External Collaborator
Biosignatures Discovery Automation
Xiang LAN
Xiang LAN
Postdoctoral Research Associate
Molecular Design and Biomimetics
XIQILEMUGE Nolastname
XIQILEMUGE Nolastname
External Collaborator
Biodesign Center for Immunotherapy, Vaccines, and Virotherapy
Xiangwei Peng
Xiangwei Peng
Student Bioinformatics
Personalized Diagnostics
Xiaodong Qi
Xiaodong Qi
Assistant Research Scientist
Molecular Design and Biomimetics
Xiaojun Xian
Xiaojun Xian
Research Scientist
Bioelectronics and Biosensors
Xu Zhou
Xu Zhou
Grad Teaching Assistant
School of Molecular Sciences